Gratis verhuisbus

REGLEMENT GEBRUIK VERHUISBUS MUDDE MAKELAARDIJ

Artikel 1 Wie kan er gebruik maken van de verhuisbus?
Het gratis gebruik van de verhuisbus is bestemd voor opdrachtgevers van Mudde Makelaardij die een verkoopopdracht of aankoopopdracht aan dit kantoor hebben gegeven. Dit geldt overigens niet voor opdrachtgevers die hun woningen uit de verkoop halen.

Artikel 2 Duur van het gebruik
De verhuisbus wordt aan onder 1 genoemde cliënten op afspraak één dag gratis ter beschikking gesteld. Tijdige reservering is gewenst: er kan immers maar één cliënt tegelijk gebruik maken van de verhuisbus. In principe is het mogelijk de verhuisbus de avond vóór de dag van gebruik op te halen. Uiteraard dient dit in overleg plaats te vinden. Bij afhalen van de verhuisbus dient een borgsom te worden betaald van € 250,--. Indien de verhuisbus niet beschikbaar is op de dag van de aanvraag, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende verhuisbus.

Artikel 3 Staat van de verhuisbus
De gebruiker wordt geacht de verhuisbus in goede staat in ontvangst te hebben genomen en in dezelfde staat weer af te leveren. Eventuele schade bij ingebruikname dient vermeld te zijn op de in de wagen aanwezige staat.
Tijdens het gebruik ontstane schade dient direct (telefonisch) te worden gemeld bij Mudde Makelaardij. Gebruik buiten Nederland is zonder toestemming van Mudde Makelaardij niet toegestaan.

Artikel 4 Kosten brandstofverbruik (diesel)
De gebruiker dient zelf de kosten van het brandstofverbruik voor haar rekening te nemen. Dit kan door middel van aftanken vlak voor de aflevering of afrekening bij de balie bij Mudde Makelaardij. Het aantal verreden kilometers zal op basis van een verbruik van 1 : 10 worden verrekend met de dan geldende brandstofprijs. Betaling dient contant te geschieden of zal worden verrekend met de borgsom. Indien de bestelbus is afgetankt dient de kassabon te worden overlegd ter controle.

Artikel 5 WA verzekering
Mudde Makelaardij heeft ten behoeve van de verhuisbus een aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. De gebruiker heeft een eigen risico bij cascoschade van € 500,=. Voor rekening van de gebruiker, die Mudde Makelaardij daarvoor vrijwaart, blijft evenwel: schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten door de gebruiker Schade ontstaan terwijl de gebruiker/bestuurder niet in bezit is van een geldig rijbewijs B of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd. Schade aan de lading komt te allen tijde voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 6 Maximale belading
De maximaal toegestane belading van de verhuisbus bedraagt 1000 kg.
De gebruiker verklaart de verhuisbus niet zwaarder te beladen dan dit maximaal toegestane gewicht. Schade veroorzaakt door overbelading komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 7 Vrijwaring verhuurder
Gebruiker vrijwaart Mudde Makelaardij voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor de eigenaar aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de eigenaar mochten worden opgelegd ter zake van gedurende het gebruik door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of te zware belading), tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de verhuisbus dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van het gebruik.

Wij wensen u veel succes met de verhuizing.

Mudde Makelaardij

1-verhuisbus1-def.JPG